Skip to content

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00

Deklaracja dostępności

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej mpo.szczecin.pl.

Data publikacji strony internetowej:  . Data ostatniej dużej aktualizacji:  

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: .

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre z grafik umieszczanych na stronie posiadają atrybutu alt określony w sposób nieprecyzyjny (wymagający uszczegółowienia).
 • Niektóre z ikon wykorzystywanych na stronie nie posiadają dodatkowej informacji tekstowej o akcji jaką wykonują po kliknięciu.
 • Niektóre z przycisków wykorzystywanych na stronie nie zostały wystarczająco opisane.
 • Na niektórych stronach brakuje znaczników ARIA lub etykiet do identyfikacji obiektów.
 • Pliki zamieszczane na stronie nie są zgodne ze standardami WCAG 2.1 na poziomie AA.
 • Fokus na niektórych elementach jest słabo widoczny.
 • Na niektórych stronach, opis grafik jest niewidoczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest XXX , adres poczty elektronicznej biuro@mpo.szczecin.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 91 462 32 30. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

OBSŁUGA WNIOSKÓW I SKARG ZWIĄZANYCH Z DOSTĘPNOŚCIĄ

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związanych z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.